ولیمه دادن

 
وليمه
نكته
    مستحب است كه در شب يا روز زفاف وليمه دهند چون وليمه دادن سيره پيامبران است .
نكته
      وليمه عروسي در روز اول مستحب است تكرار آن در روز دوم كرامت و بزرگواري و تكرار آن در روز سوم خودنمايي و شهرت طلبي است .
نكته
      براي وليمه عروسي سزاوار است تعدادي از شيعيان را دعوت كنند و براي آنان نيز مستحب است كه دعوت را بپذيرند گرچه روزه مستحبي داشته باشند .
نكته
    سزاوار است براي وليمه عروسي از مستمند و توانگر دعوت كنند نه تنها از توانگر چون بدترين وليمه ها وليمه اي است كه توانگران بر آن دعوت شده و نيازمندان فراموش شوند .
نكته
    آثار وليمه :
    1 – آگاهي و شهادت مردم در امر ازدواج كه خود در شهرت نسل به طهارت فوق العاده موثر است .
    2 – پذيرفتن زوجين در ورود به جامعه اسلامي و قبول آن ها به عنوان اعضاي فعال و اساسي جامعه .
    3 – شركت در يك سرود شادماني دسته جمعي كه در عين حال مشروع و نشاط انگيز است .
    4 – ايجاد تنوع در روال عادي زندگي كه خود موجب تجديد نشاط و تمديد اعصاب است .
    5 – تشويق ديگر جوانان به امرار ازدواج .
    6 – حل و رفع برخوردها اختلافات .
    7 – آگاهي مردم از روابط شروع زن و مرد و بر كناري از هرگونه اتهامات و تصورات غلط