دوران نامزدي

دوران نامزدي
نكته
      يكي از دانشمندان مي گويد قبل از ازدواج شناختن و تشخيص صفات خاصه همسر و آشنايي به تمام خصوصيات او حتي براي كسي كه بينا و دانا باشد در بسياري موارد محال است .
نكته
     در دوران نامزدي كه روابط معاشرتي در سايه ازدواج موقت آزاد مي شود طرفين خوب مي توانند همديگر را بشناسند تجاربي از هم بدست آورند و به اصطلاح همديگر را چك نمايند .
نكته
     دوران نامزدي بايد به شناخت بيشتر هم فهم و درك همديگر ايجاد دانش و الفت بگذرد .
نکته
  قبل از عروسي مدت زماني تحت عنوان دوران نامزدي با همسرتان معاشرت داشته باشيد .
نكته
     زماني كه زن و مرد مدتي در دوران نامزدي به سر مي برند و با يكديگر معاشرت دارند بهتر مي توانند با خصوصيات اخلاقي يكديگر آشنا شوند و نسبت به اين كه در موقعيت هاي مختلف با توجه به رفتارهاي همسرشان چه واكنش هايي نشان دهند آگاهي پيدا مي كنند.
نکته
    دوران نامزدي بايد به شناخت بيشتر هم , فهم و درک همديگر , ايجاد و محبت و الفت بگذرد.