دوران عقد

  عقد
نكته

      در زبان ازدواج و زناشويي  عقد عبارت است از ايجاد پيوند مشترك بين زن و شوهر كه در سايه آن حقوق تعهدات و مسووليتهاي دو جانبه پديد مي آيد .

نكته

    عقد قراردادي به منظور مشاركت دو تن در زندگي خانوادگي و ايجاد نوعي روابط شرعي و قانوني است.

نكته
    شرايط زوجين در حين عقد
    1 – طرفين بايد عاقل باشند
    2 – مختار باشند
    3 – بالغ باشند
    4 – اهليت داشته باشند
    5 – رشد و صلاحيت داشته باشند.
    6 – آزاد باشد .
نكته
     شروط عقد
     شرط صحيح : شروطي است كه در اسلام منعي براي ايجاد و برقراري آن نيست .
     شروط غير صحيح : شروطي كه در حين عقد منعقد مي شود زماني محترم است كه بر خلاف مباني مذهب و ديني كه ازدواج در سايه آن برقرار مي شود نباشد.
نكته

     عقد در حقيقت اقرار به پيماني است كه خداوند از بشر در تشكيل كانون و ادامه نسل و زندگي مسالمت آميز گرفته است .

نكته
     براي خواندن عقد ازدواج مستحب است
     1 – عقد را در شب انجام دهند .
     2 – شخصي را بر عقد گواه بگيرند .
     3 – پيش از عقد خطبه خوانده شود .
     4 – جاري شدن عقد را شايع سازند.