مهريه

 
مهريه
نکته
بهترين مهريه سبکترين آن است .
نکته
شومي و ناخجستگي زن زياد بودن مهريه او و نافرماني از شوهرش مي باشد .
نکته
مهر هديه است از سوي مردي که خواهان وصلت و زناشويي با زني مورد نظر است که در حين ازدواج به او پيشکش مي شود.
نکته
مهر موجبي براي احترام و جلب نظر زن در قبول همسري و وسيله اي براي بيان علاقه مرد به زني است که همسر آينده او خواهد شد .
نکته
زن پس از ازدواج و حتي گرفتن مهر استقلال اقتصادي خود را نيز از دست نمي دهد و نتيجه کارکرد و درآمدش از آن شوهر نمي شود.
نکته
آنچه در مهر بيشتر مورد نظر است جنبه معنوي آن است نه جنبه مادي آن که نشانه اي از بالا رفتن قيمت زن !! باشد . موجبي است براي احترام به حيثيت و اعتبار او توجه به عظمت و مقام و رتبه او .
نکته
هديه و پيشکشي که شوهر به عنوان مهريه زن مي دهد در حقيقت وسيله اي براي مطمئن ساختن زن به صفاي قلبي خويش و پاسخي مثبت و صميمانه به پيشنهاد عشق اوست.
نکته
هرچه که بتواند عنوان عطيه و هديه را داشته باشد مي تواند موضوع مهر قرار گيرد .
نکته
هر چيز حرام و آلوده و اشيايي که فرد نتواند مالک آن باشد نمي تواند موضوع مهر زن باشد 
نکته
مهريه هر ميزاني که زن و مرد بدان رضايت دهند مي تواند باشد کم يا زياد بودن باعث حليت يا حرمت ازدواج نخواهد شد و اسلام براي آن حدي معين نکرده است .
نکته
     مهريه هاي سنگين نگيريد مهر و محبت را خدا بايد فراهم کند ( نه قباله کمر شکن ) .
نکته
   هديه و پيشکشي که شوهر به عنوان مهريه به او مي دهد در حقيقت وسيله اي براي مطمئن ساختن زن به صفاي فلبي خويش و پاسخي مثبت و صميمانه به پيشنهاد عشق اوست .