تحقيق در ازدواج

لزوم تحقيق
نكته
      تحقيق در انتخاب همسر ضروري است . نه تنها براي خود بلكه براي فرزنداني كه پديد مي آيند و پدر خوبي مي خواهند و هم براي جامعه اي كه خانواده يكي از سنگهاي بناي آن است.
نكته
      تحقيق در انتخاب همسر براي دختراني كه طالب ازدواج هستند ضروري تر است از آن بابت كه اگر خداي ناخواسته خللي در برنامه زندگي پديد آيد سهم آن ها در زيانش بيشتر و عواطف آنان جريحه دارتر مي شود .
نكته
     در ازدواج و انتخاب همسر زياد عجله نكنيد ژرف بينديشيد اجازه ندهيد كه شور و التهاب جواني بر شما غلبه كند و راه انديشه را به روي شما ببندد.
نكته
    راه هاي تحقيق
        از طريق پرسش از افراد آگاه
        از طريق مصاحبه
        ازدواج موقت