گفتگوی پيش از ازدواج

گفتگوي قبل از ازدواج
نکته
گفت و گوي شناختي , صحبتي است که به منظور شناخت دختر و پسر از يکديگر صورت مي گيرد تا بر اساس شناخت و آگاهي به دست آمده , در مورد بنا کردن يا بنا نکردن زندگي مشترک تصميم گرفته شود .
نکته
در اين گفتگو جز پيام شناختي , پيام ديگري مبادله نمي شود ( همانند پيام هاي احساسي و عاطفي )
نکته
محور گفت و گو ها با طرح سوالات از پيش تدارک شده تعيين گردد .
نکته
گفت و گوها از محورهاي تعيين شده تخطي نمي کنند .
نکته
موضوع گفت و گو به صورت کلي قبل از جلسه به اطلاع طرف مقابل رسانده مي شود .
نکته
مدت گفت و گوها کوتاه است .
نکته
برخي گفته ها يادداشت شده و محور تفکر بعدي و تصميم گيري قرار مي گيرد .
نکته
در اين گفت و گو حضور فرد ثالث – که نقش ناظر بر محتوا را داشته و نکات مبهم و مجهول را گوشزد مي کند – ضروري است ( يک نفر از طرف دختر و يک نفر از طرف پسر ).
نکته
دقت شود که محور سخن شناخت يکديگر است ، آن هم شناخت از ميزان سواد و سطح اطلاعات يکديگر , اطلاع از نوع نگرش همديگر , شناخت از ميزان پايبندي به ارزش هاي پذيرفته شده و نوع ارزش ها مورد قبول يکديگر … پس بايد بعد از جلسه به اين سخنان پاسخ داده شود.
نکته
از تعريف و تمجيد مکرر يکديگر – که روحيه پرسشگر و دقت نظر را از بين مي برد – اجتناب شود .
نکته
از پاسخ هاي کلي و شناخت هاي اجمالي و ابهام آلود پرهيز گردد.