فوايد ازدواج

ازدواج ، صرفاً برای ارضای غرایز جنسی و بقای نسل نیست ؛ بلکه فواید متعدد دیگری دارد :
1 – حفظ دین
2 – افزایش ایمان
3 – کسب آرامش
4 – تکریم شخصیت
5 – کسب اعتبار در جامعه
6 – ایجاد امنیت روانی
7 – احساس مسژولیت بیشتر
8 – به کارگیری استعدادهای نهفته
9 – ارضای حس محبت کردن و محبت شدن
10 – مزایای شغلی بهتر
11 – تکامل
12 – تداوم نسل
13 – حفظ عفت و حیای فردی -  اجتماعی
14 – تکمیل دین و فرد
15 – جلب رضایت الهی
16 – زیاد شدن روزی و بهبود وضع اقتصادی