سوالات كنكور سراسري 94

 

دریافت دفترچه سوالات آزمون سراسری سال 1394

 ضمنا” کلید اولیه سوالات آزمون سراسری سال 1394 از ساعت 18 روز یکشنبه مورخ 1394/3/24 از طریق همین سایت قابل دریافت می باشد.

1 سوالات گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

(ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1394/3/21)

دفترچه عمومي دفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني

و زبان هاي خارجي غير انگليسي

دفترچه اختصاصي
2 سوالات گروه آزمايشي علوم انسانی

(ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1394/3/21)

دفترچه عمومي دفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني

و زبان هاي خارجي غير انگليسي

دفترچه اختصاصي     دفترچه اصول و عقاید فقه
3 سوالات گروه آزمايشي هنر

(ساعت 21:30 روز پنج شنبه مورخ 1394/3/21)

دفترچه عمومي دفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني

و زبان هاي خارجي غير انگليسي

دفترچه اختصاصي
4 سوالات گروه آزمايشي علوم تجربی

(ساعت 14:30 روز جمعه مورخ 1394/3/22)

دفترچه عمومي دفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني

و زبان هاي خارجي غير انگليسي

دفترچه اختصاصي دفترچه بهیاری 
5

سوالات گروه آزمايشي زبانهای خارجی

(ساعت 20:30 روزجمعه مورخ 1394/3/22)

دفترچه عمومي دفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني

و زبان هاي خارجي غير انگليسي

دفترچه اختصاصي زبان انگلیسی دفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه