احكام

نور احكام 1

 

عنوان
زمان
  (دقيقه)
حجم(M.B)
معرفي
1:30
2.21
تقليد
4:58
6.95
مطهرات
6:25
8.46
نجاسات
8:28
11.6
تطهير لباس
4:06
6.06
تطهير بدن
2:17
3.43
تطهير اشياء
2:20
3.58
وضو
1:19
1.28
شستن صورت 
1:33
2.15
شستن دستها
1:37
1.43
مسح
2:50
3.93
شرايط وضو
6:11
8.35
وضوي ارتماسي
1:30
2.31
جبيره
6:27
9.32
مبطلات وضو
0:40
0.6
انواع غسل
1:12
1.05
غسل ترتيبي
1:21
1.37
شستن سر
1:43
2.02
شستن بدن
1:35
2.03
غسل ارتماسي
0:59
1.27
شكيات غسل
1:52
2.10
احكام محتضر
1:17
1.75
احكام ميت
6:10
8.19
تيمم
3:51
3.91
مسائل تيمم
2:30
2.90

 

نور  احكام 2

 

عنوان
زمان
  (دقيقه)
حجم(M.B)
معرفي
1:30
2.21
نماز
1:57
3.02
طهارت ظاهري
2:26
3.25
پوشش
4:58
5.93
نگاه و پوشش
8:38
10.6
محرم و نامحرم
1:53
1.63
وقت نماز
3:47
4.97
قبله
3:47
5.51
مكان نماز
4:35
5.58
مسجد
1:56
3.00
اذان و اقامه
2:18
3.52
واجبات نماز
1:16
1.6
نيت و قيام 
5:19
7.32
قرائت
5:19
5.82
ركوع
1:35
2.33
سجده
5:32
7.78
تشهد و سلام
1:49
2.79
ترتيب و موالات
1:25
1.73
قنوت و تعقيبات
1:28
2.07
سجده سهو
1:34
2.12
مبطلات نماز
5:48
7.44
شكيات نماز
6:02
6.64

 

نور  احكام 3

 

عنوان
زمان
  (دقيقه)
حجم(M.B)
معرفي
1:30
2.21
نماز قضا
5:27
7.28
نماز جماعت
3.47
5.58
شرايط نماز جماعت
4:56
5.83
پيوستن به جماعت
7:10
10.7
نماز جمعه
4:03
5.37
نماز عيد
3:45
6.02
نماز آيات
4:33
6.53
نماز مسافر
13:40
17.6
احكام قرآن
4:07
4.32
آداب مقدمات نماز 
4:54
4.35
آداب اذان تا قيام
3:20
4.99
آداب قرائت و ركوع
2:41
3.77
آداب سجده
3:55
5.38
آداب قنوت و تعقيبات
2:10
3.36
مكروهات نماز
1:25
1.71
آداب جماعت
2:01
3.23

 

نور  احكام 4

 

عنوان
زمان
  (دقيقه)
حجم(M.B)
معرفي
1:15
1.8
نمازهاي مستحب
9:41
14.5
روزه
2:31
3.91
نيت روزه
4:00
4.98
مبطلات روزه
7:15
9.01
قضا و كفاره
6:07
6.48
زكات فطره
0:58
1.58
اعتكاف
2:10
3.01
اهميت زكات
4:23
6.21
موارد زكات
5:25
7.03
مصرف زكات
3:37
3.91
اهميت خمس
3:50
5.56
موارد خمس
7:27
9.12
مصرف خمس
1:06
0.9
انفال
1:42
2.73
امر به معروف و نهي از منكر
12:01
17.2
جهاد و دفاع
3:15
4.77

 

نور  احكام 5

 

عنوان
زمان
  (دقيقه)
حجم(M.B)
معرفي
1:25
2.12
خريد و فروش
7:33
11.2
احكام خريد و فروش
4:52
7.54
ربا
3:00
3.58
شفعه
5:32
7.92
اجاره
3:03
4.06
قرض
2:46
3.28
مضاربه
2:32
4.03
صدقه و هديه
3:32
4.02
وقف
3:28
3.46
نذر، قسم
2:41
3.76
اشياء پيداشده
2:07
2.43
اهميت ازدواج
2:07
2.96
خواستگاري، مهريه
3:33
4.39
احكام عقد
2:17
3.20
احكام ازدواج
2:51
3.83
وصيت
2:00
2.15
ارث
4:00
4.20
حدود و تعزيرات
1:38
1.42
برخي از گناهان
7:25
8.40
خاتمه
7:18
11.7

 

منبع : http://center.namaz.ir